Συνεργασίες στην Ελλάδα & τον κόσμο

Η Βαλκανική Αμφικτυονία συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, κρατικούς, μη κυβερνητικούς, συλλόγους, οργανώσεις, πανεπιστήμια και ιδρύματα, που εδρεύουν στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, προκειμένου να πετύχει τους ανθρωπιστικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς της. Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της, ιδρύει παραρτήματα Βαλκανικών Αμφικτυονιών ανά πόλεις της Ελλάδας και του κόσμου, τα μέλη των οποίων διαπνέονται από τις ίδιες ιδέες και το πνεύμα της Βαλκανικής Αμφικτυονίας και αποσκοπούν στους κοινούς με αυτήν στόχους.

Περιβάλλον

Η Βαλκανική Αμφικτυονία αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής επένδυσης, ενημέρωσης και δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας, και την αξιοποίηση των φυσικών πηγών και πλούτων για τη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας.

Κτηνοτροφία

Η Βαλκανική Αμφικτυονία αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα στήριξης της κτηνοτροφίας, με σκοπό το σεβασμό του ζωικού βασιλείου, την κατάλληλη αξιοποίηση των κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών ομάδων και τη νόμιμη παραγωγή των ζωικών προϊόντων, για την καλλιέργεια και προώθηση της βιολογικής παραγωγής και γεωργίας, καθώς και του κοινωνικά αναπτυξιακού εμπορίου.

Ανάπτυξη

Η Βαλκανική Αμφικτυονία αναλαμβάνει και υλοποιεί ανθρωπιστικά αναπτυξιακά προγράμματα, σε συνεργασία με ιδιώτες, ομάδες, κοινότητες κι επιχειρήσεις, μέσω των οποίων προωθεί το κοινωνικά αναπτυξιακό εμπόριο, την αγορά και πώληση μέσα από ηθικές διαδικασίες, τη δημιουργία προγραμμάτων οικονομικής στήριξης για πίστωση και απόλαυση των εργατικών νόμων της χώρας, την αξιοποίηση των εισοδημάτων για χτίσιμο σχολείων, ιατρείων και κλινικών, το άμεσο όφελος κι ενίσχυση της ζωής και οικονομίας των πολιτών, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ζωής και την ομαλή ένταξη στην κοινωνική ζωή.

Εκπαίδευση/Κατάρτιση

Η Βαλκανική Αμφικτυονία αναλαμβάνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά και επιστημονικά προγράμματα κατάρτισης των πολιτών, μέσω τυπικών, άτυπων, κοινωνικών και διαπολιτισμικών διαδικασιών μάθησης, παροχής δυνατοτήτων πρόσβασης σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες και προσφοράς κινήτρων για ανάπτυξη εργατικότητας και δημιουργικού πνεύματος, καθώς και ενημερωτικά σεμινάρια για την κατανόηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των λαών.

Ύδρευση/Σίτιση

Η Βαλκανική Αμφικτυονία αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα ζωής, για άμεση κινητοποίηση και κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών σε νερό και φαγητό, καθώς και για ανάμειξη των πολιτών σε προγράμματα που αποσκοπούν στην εύρεση και ανάπτυξη τακτικών και προσοδοφόρων πηγών παροχής και κάλυψης των αναγκών σε νερό και φαγητό.

Υγεία

Η Βαλκανική Αμφικτυονία αναλαμβάνει και υλοποιεί προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης που αποσκοπούν στην ενημέρωση των πολιτών για βασικά θέματα υγείας, πρόληψης και θεραπείας ασθενειών, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και παροχή βοήθειας ιατρικοφαρμακευτικού χαρακτήρα, ανάπτυξη και σωστή λειτουργία ιατρικών μονάδων και απορρόφηση ιατρικού και παραιατρικού προσωπικού σε αυτές.